Та доорх мэдээллийг оруулан өөрийн мэдээллийг шалгана уу?

9 + 5