Та доорх мэдээллийг оруулан өөрийн мэдээллийг шалгана уу?

6 + 5