Та доорх мэдээллийг оруулан өөрийн мэдээллийг шалгана уу?

7 + 4