Та доорх мэдээллийг оруулан өөрийн мэдээллийг шалгана уу?

3 + 6